Sociální služba

Popis realizace poskytování sociálních služeb
Název: FIT SENIOR Příbram, z.s.
Sídlo poskytovatele: Severní 239, Příbram I, 261 01 Příbram
Provozovna poskytovatele: Na Příkopech 103, 261 01 Příbram

E-mail: info@fitseniorpribram.cz

Tel.: +420 777 176 713

Úvod

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma Ambulantní, Terénní

Charakteristika služby
Služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována dle §
66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 31 Vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí vybraná ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Posláním služby je podporovat osoby v seniorském věku v udržení, rozvoji a získání sociálních
dovedností a schopností činnostmi, které souvisejí s aktivním a smysluplným trávením volného času,
navazováním a udržováním společenských vztahů, a tím usilovat o maximální míru jejich sociálního
začlenění. Usilujeme o to, aby uživatelé mohli žít aktivním způsobem života a mohli zůstat co nejdéle
v přirozeném prostředí domova a při zachování maximální možné míry soběstačnosti, kterou
disponují. Dále se snažíme za aktivní účasti uživatelů a spolupráce s osobami, které o ně pečují, o
poskytování pomoci při překonávání obtížných situací, podporovat důstojnost člověka ve stáří a
předcházet sociálnímu vyloučení seniorů.

Časový rozsah poskytování služby
Ambulantní a terénní forma sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
je poskytována v pracovních dnech pondělí – pátek. Případné změny v čase jsou individuálně řešeny.

Ambulantní forma služby:

Pondělí:
Obecnice 9.30-11.30

Dolní Hbity 13.30-15.30

Úterý:

Kodus 14.30-15.30

Láz 9.30-11.30

Podlesí 14.00-15.30

Středa:

Bohutín 10.00-12.00
Bratkovice 14.00-15.30 – 1x měsíčně
Dubno 14.00-15.30

- Službu lze poskytovat individuálně, ale i skupinově vždy s ohledem na individuální potřeby
každého uživatele. Zvláštní důraz je kladen na lidský přístup, kvalitu poskytované péče a
pravidelnou spolupráci s uživatelem.
Místo poskytování
- Ambulantní sociálně-aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je
poskytovány na adrese Na Příkopech 103, 261 01 Příbram I. Služba je poskytována formou
zájmových, vzdělávacích, volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností.
- Terénní sociálně-aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je
poskytována v přirozeném prostředí uživatele či na jiném předem dohodnutém místě.

Cílová skupina
Osoby ve věku 62 let a výše, jejichž nepříznivá sociální situace souvisí s poskytnutím služby.
Okamžitá kapacita služby
- Ambulantní skupinová forma – 12 uživatelů
- Ambulantní individuální forma – 1 uživatel
- Terénní skupinová forma - 12 uživatelů
- Terénní individuální forma – 1 uživatel
Kapacita služby se řídí individuální a skupinovou formou.
Maximální denní kapacita služby (předpoklad)
- Ambulantní skupinová forma – 48 uživatelů
- Ambulantní individuální forma – 8 uživatelů
- Terénní skupinová forma - 24 uživatelé
- Terénní individuální forma – 4 uživatelé

Jednání se zájemcem
Informace o poskytovaných službách jsou k dispozici na webových stránkách
fitseniorpribram.cz, či na letácích organizace.

Jednání se zájemcem provádí sociální pracovník na adrese Na Příkopech 103, 261 01 Příbram I.

Po vzájemné dohodě je jednání možno provést v domácím či přirozeném sociálním prostředí zájemce.

Sociální pracovník zájemce seznamuje s
posláním, cílem, průběhem a pravidly sociální služby. Sociální pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá
do cílové skupiny a zda jeho potřeby, očekávání a cíle korespondují s posláním služby.
Důvody odmítnutí zájemce
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.
V případě dojde-li k odmítnutí zájemce o sociální službu, pak sociální pracovník poskytuje základní
sociální poradenství a odkazuje na jiné poskytovatele a nabízí návazné služby.
Před započetím poskytování služby je se zájemcem uzavírána písemná smlouva o poskytování
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Ukončení poskytování sociální služby
Uživatel má právo vypovědět smlouvu kdykoli bez udání důvodu. Poskytovatel vypoví smlouvu pouze
tehdy, dojde-li k porušení podmínek smlouvy ze strany uživatele nebo na základě změn, které vylučují
poskytování služby.
Základní činnosti služby
Služba dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Tyto činnosti jsou prováděny v rozsahu úkonů obsažených v § 31 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Úhrada za sociální službu
Všechny základní úkony sociálně-aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
jsou uživatelům služby poskytovány bez úhrady.

Pravidla vyřizování stížností
Každý má právo podat podnět, námět nebo stížnost na poskytování sociální služby. Organizace má v
přístupných prostorách poskytovatele schránku na stížnosti.

V Příbrami, dne 1.1.2023

Bc. Kristina Hovorková, ředitelka FIT SENIOR Příbram, z.s.