Vize

Hlavní poslání

Ukázat seniorům cestu k aktivnímu a zdravému stárnutí a nabídnout jim vhodný, kvalitní a dostupný program. Senior je respektovanou a sebevědomou součástí dnešního moderního světa, orientuje se v něm, život mu přináší radost. Posílení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti.

Cílová skupina

Občané Příbrami a obcí ORP Příbram, po dosažení důchodového věku, kteří žijí v domácím prostředí, jsou soběstační avšak jsou již ohroženi některými faktory, které s ukončením aktivního pracovního procesu mohou nastat. Jako je snížení objemu pravidelného pohybu, sedavý způsob života, ztráta sociálních kontaktů, ztráta denního režimu, nedostatek smysluplných aktivit a osobního rozvoje, pocit neužitečnosti, omezený přístup k informacím a další.

V širším kontextu vnímáme jako sekundární cílovou skupinu rodiny seniorů, které jsou péčí o nesoběstačného seniora velmi zatíženy a také stát, který na péči o nemocné seniory vynakládá nemalé finanční prostředky.

Nástroje

S pomocí široké škály aktivizačních programů pomáháme příbramským seniorům zůstat aktivními a soběstačnými. Jsme tu pro ženy i muže, zdatné i méně zdatné seniory. Klademe důraz na aktivní prožitky před pasivní konzumací informací. Nedílnou součástí naší činnosti je sociální poradenství.